หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านโพ
"ท้องถิ่นน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
งามล้ำน้ำใจ ไพร่ฟ้าหน้าใส
ชีวิตทรัพย์สินปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด
พิชิตความยากจน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง"
ศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลบ้านโพ
การศึกษาในตำบลบ้านโพ
ตลาดโก้งโค้ง
1
2
3
4
5
 
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค่ะ
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านโพ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ
ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน
เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร กองทุนหลักประกันสุขภาพ  
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
 
 
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างลาน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพ [ 30 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการต่อเติมถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพ [ 30 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างทางเท้า หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพ [ 30 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 19 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 154 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. (ถนนเลียบคล [ 25 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 180 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. (ถนนเลียบคล [ 25 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 147 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
  หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
 
   
 
แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2379 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
กำหนดแบบประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2378 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. 0808.3/ว2376  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2377  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS 65) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2367  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2375  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2369 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2368 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.4/ว5902  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2360  [ 14 ต.ค. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2022 กศ. มท 0816.3/ว2358  [ 14 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติในการรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ สล. มท 0801.4/ว2326 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club กสธ. มท 0819.2/ว2347  [ 14 ต.ค. 2564 ]
การรายงานเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และเหตุการกระทำความผิดในลักษณะอื่นหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว5846  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ประกาศวัน เวลา และสถานที่สรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว122  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม (งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 2564) กสธ. มท 0819.2/ว2333  [ 14 ต.ค. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ต.ค. 2564 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2349 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 ต.ค. 2564 ]
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.4/ว40  [ 12 ต.ค. 2564 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว123  [ 12 ต.ค. 2564 ]
การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2269  [ 12 ต.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2337 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 11 ต.ค. 2564 ]
เร่งรัดการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2325  [ 11 ต.ค. 2564 ]
การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการไปแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว35  [ 11 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด่วนมาก กพส. มท 0810.6/ว5811  [ 11 ต.ค. 2564 ]
   
   
 
อย 0023.5/ว 16400 การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
อย0023.3/ว16335 ขอความร่วมมือควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดชองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)อย่างเคร่งครัด  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
อย0023.3/ว16338 การแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะเร่งด่วน  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
อย 0023.4/ว 16334 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
อย 0023.5/ว 710 รายงานเงินฝากขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
อย 0023.3/ว16306 การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
อย 0023.1/ว16305 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมธิการ  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
อย 0023.3/ว16266 แนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
อย 0023.4/ว 16242 การประสานการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
อย 0023.3/ว 699 มาตรการและแนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และการจัดสภาพแวดล้อมและการระบายอากาศ สำหรับสถานที่พักคอยในชุมชน (Community Isolation)  [ 12 ต.ค. 2564 ]    
อย 0023.5/ว16196 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชี  [ 12 ต.ค. 2564 ]    
อย 0023.3/ว16192 ผลการคัดเลือก อปท. ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2021 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  [ 12 ต.ค. 2564 ]    
อย 0023.3/ว16140 การสำรวจและขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย  [ 12 ต.ค. 2564 ]    
อย0023.3/ว703 ทบทวนการายงานรายชื่อตำบลเป้าหมายดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2564  [ 12 ต.ค. 2564 ]    
อย 0023.3/ว16093 ยกเลิกแบบมาตรฐานถนนผิวจราจรดินซีเมนต์  [ 11 ต.ค. 2564 ]    
อย0023.3/ว702 การจัดส่งหนังสือข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 11 ต.ค. 2564 ]    
อย 0023.5/ว 16065 การแต่งตั้งกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนของเทศบาลภาคกลางแทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 11 ต.ค. 2564 ]    
ที่ อย 0023.3/ว 16025 การรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)  [ 11 ต.ค. 2564 ]    
อย 0023.4/ว 16026 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 11 ต.ค. 2564 ]    
อย 0023.3/ว 698 แนวทางการดำเนินการด้านมาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด้วยเตาเผาติดเชื้อ ขนาด ๑00 กิโลกรัม และ 300 กิโลกรัม  [ 11 ต.ค. 2564 ]    
   
   
 
อบต.ข้าวเม่า การขึ้นทะเบียนรับเยี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 380 
ทต.คลองจิก ประกาศมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID [ 16 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านพลับ [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ลาดชะโด ขอความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประจำปี 2565 [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.บ้านพลับ การรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.คลองจิก ประกาศรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโร [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
อบต.บ้านพลับ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแนวคิดแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรผู้นำ [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.บางซ้าย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2564 [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.บางซ้าย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564 [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.บางซ้าย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2564 [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.น้ำเต้า เรื่อง ขอความอนุเคราะประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประม [ 13 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.บางซ้าย เทศบาลสร้างสะพานบรรเทาสาธารณภัย [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
อบต.เกาะเรียน ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน เรื่อง กำหนดสถา [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
อบต.ระโสม ภาพบรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
อบต.ระโสม ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
   
   
 


อบต.เกาะเรียน ซื้อวัสดุ เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2564 ]ทต.หัวเวียง ซื้อวัสดุสำหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อทุกภัย) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประม [ 14 ต.ค. 2564 ]อบต.บ้านพลับ ซื้อปั๊มไดโว่ดูดโคลน ขนาด ๒ นิ้ว ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 14 ต.ค. 2564 ]อบต.บ้านพลับ ซื้อไม้ยูคา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๓ เมตร จำนวน ๘๐๐ ต้น และไม [ 14 ต.ค. 2564 ]อบต.บ้านพลับ ซื้อหินคลุก จำนวน ๓๔ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2564 ]อบต.น้ำเต้า จ้างบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง-๔๑๐๑ อย เพื่อเป็นการบ [ 14 ต.ค. 2564 ]ทต.คลองจิก จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลังพร้อมอุปกรณ์เสริมในการขุดเจาะและตัดหญ้าไหล่ [ 12 ต.ค. 2564 ]อบต.วัดยม จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-0958 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจ [ 12 ต.ค. 2564 ]อบต.โพธิ์เอน จ้างเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนตำบลโพธิ์เอน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ [ 12 ต.ค. 2564 ]ทต.บางซ้าย ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2564 ]ทต.บางซ้าย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2564 ]ทต.คลองจิก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2564 ]อบต.สำพะเนียง จ้างเหมาถมดินทับลำรางสาธารณะ เพื่อทำทางเข้าหอถังประปาแชมเปญช์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้าน [ 11 ต.ค. 2564 ]อบต.สำพะเนียง ซื้อวัสดุก่อสร้าง เป็นค่า ทรายถม เพื่อป้องกันน้ำท่วมเข้าบ้านประชาชน โดยวิธีเฉพาะ [ 11 ต.ค. 2564 ]อบต.สำพะเนียง ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อป้องกันน้ำท่วมสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2564 ]อบต.บ้านนา เช่าจัดเช่าเต็นท์ เพื่อใช้ในการรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา และสมาชิก [ 11 ต.ค. 2564 ]ทต.ลาดชะโด ซื้อถุงกระสอบบรรจุทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2564 ]ทต.ลาดชะโด จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 8 ต.ค. 2564 ]ทต.คลองจิก ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ตำบ [ 8 ต.ค. 2564 ]อบต.บ้านโพ ซื้อวัสดุอื่นๆ (มาตรน้ำ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2564 ]

   
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
       
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
 
   
 


ซื้อวัสดุอื่นๆ (มาตรน้ำ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2564 ]ซื้อไม้ช่วยเหลือน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู [ 22 ก.ย. 2564 ]

 
   
 
เว็บไซต์ (ชั่วคราว) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอย (8 ก.ค. 2564)    อ่าน 262  ตอบ 4  
   
 
 
 
 

(OTOP) ผลิตภัณฑ์ชุมชน เป่าแก้ว

ตลาดโก้งโค้ง
 
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา
รับเรื่องปัญหาความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน
สายตรงปลัด
โทร : 035-795-661
     
  GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
  ประมวลผลสำรวจ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
     
คำแนะนำการชำระภาษี
    ภาษีป้าย
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   
     
 คู่มือประชาชน
  เอกสาร แบบฟอร์ม
    สำหรับติดต่อราชการ
   
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
E-Service
 
คำร้องทั่วไป แบบคำร้องขอซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ
ช่องทางร้องทุกข์
 
รับเรื่องร้องเรียนปัญหาเหตุรำคาญ แบบประเมินความพึงพอใจ
การรับบริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 035-795-661
Banpo  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ : 035-795-661,035-795-624 โทรสาร : 035-795-661
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ
จำนวนผู้เข้าชม 897,570 เริ่มนับ 2 ส.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10